Algemene Voorwaarden

Foutmelding

User warning: The following module is missing from the file system: overly. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/jdbi2/includes/bootstrap.inc).

(geupdate op 18/10/2013)

1. Bepalingen

 1. Onder "JDBI" wordt verstaan de vennootschap JDBI - Business Intelligence BVBA.
 2. Onder “Klant” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee JDBI een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.
 3. Onder “Intellectuele eigendomsrechten” wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie-of chipsrechten.
 4. Onder “Diensten” wordt verstaan: Het ontwikkelen van een website, het ontwikkelen van een deel van een website, het aanpassen van een bestaande website, het preventief onderhouden van een website, het uitvoeren van beveiligingsupdates, het maken van kleine aanpassingen aan de website, oplossen van problemen, opleiding en begeleiding van de Klant.
 5. Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: elke contractuele band tussen JDBI en de Klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door JDBI aan de Klant.

 

2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Internetdiensten die JDBI aanbiedt aan haar klanten. U kunt op geen enkele wijze afstand doen van deze Algemene Voorwaarden, ze wijzigen of vervangen. Indien andere voorwaarden gelden, wordt dit schriftelijk vermeld door JDBI.
 2. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
 3. JDBI behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan de Klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werken indien anders vermeld. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoudt JDBI zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggave van gelden.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij JDBI en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.
 2. Door JDBI verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

 

4. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders gespecificeerd, met een minimum van drie (3) maanden.
 2. De Klant kan Overeenkomst tussentijds beëindigen.
 3. De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
 4. Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij één van beide partijen de Overeenkomst tenminste dertig (30) dagen voor het verstrijken van de overeengekomen periode per email of brief opzegt.

 

5. Vergoedingen

 1. De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
 2. JDBI behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan zestig (60) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren kan hij de eerstvolgende overeenkomst waarbij deze nieuwe tarieven gelden, opzeggen. Dit volgens de algemene voorwaarden 4.4

 

6. Betaling

 1. Alle facturen zullen door de Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum betalen.
 2. Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.
 3. Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

 

7. Opschorting

 1. Bij het achterwege blijven van betalingen is JDBI gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te verbreken. JDBI kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. JDBI is gerechtigd alle virtuele eigendommen per direct te verwijderen, hierdoor kan JDBI niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.
 2. Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling de voldoet, is JDBI gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1

 

8. Voorbehoud en eigendom van rechten

 1. Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van JDBI totdat alle verschuldigde bedragen aan JDBI zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.
 2. Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3

 

9. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst

 1. JDBI zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. JDBI zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
 2. JDBI kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten te allen tijde beschikbaar zijn voor Klant en/of derden.
 3. JDBI is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de website van de Klant verzonden (e-mail) berichten.
 4. De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop JDBI onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. De Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. JDBI zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. JDBI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.
 5. JDBI is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden van JDBI.
 6. JDBI zorgt ervoor steeds telefonisch en per email bereikbaar te zijn voor de Klant voor het melden van calamiteiten.
 7. JDBI garandeert het oplossen van storingen binnen een tijdspanne van 12 uur na melden van de storing.

 

10. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen Dienst.
 2. De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door JDBI opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden in het bijzonder zal de Klant:
  1. geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (zie artikel 1.3)
  2. geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen;
  3. zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten.
  4. zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
 3. De Klant is verplicht om door JDBI verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.

 

12. Aansprakelijkheid JDBI

 1. JDBI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Klant vrijwaart JDBI dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.
 2. JDBI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de website en of onderhoud hieraan. Klant vrijwaart JDBI dan ook van enige aansprakelijkheid.
 3. JDBI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door onvoorziene, foutieve werking veroorzaakt door de geleverde diensten. Klant vrijwaart JDBI dan ook van enige aansprakelijkheid.

 

 

13. Geheimhouding en gegevensverwerking

 1. Zowel Klant als JDBI zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.
 2. De Klant geeft JDBI hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die JDBI aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
 3. De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van JDBI zijn opgeslagen.
 4. JDBI spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

 

14. Overmacht

 1. Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld, voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht valt: storingen in het datacenter of aan servers, kabelbreuken in de verbindingen daartoe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van JDBI.